Privacy reglement

Privacy reglement

 

                                                                                                                                                                           

PRIVACYBELEID EN -REGLEMENT

 

 

 

 

      

 

 

 

Korte intro

In dit document staat duidelijk omschreven wat het privacy beleid van abm-nederland en AmA training is. Om het document duidelijk en leesbaar te houden zal de naam “abm-nederland en AmA training” vaak vervangen worden met “abm-AmA”. 

 

 

 

Privacybeleid 

Privacybeleid abm-AmA

 

Binnen abm-AmA wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van cliënten, klanten(keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de cliënten voor het goed uitvoeren van de  wettelijke taken. De cliënten moet erop kunnen vertrouwen dat abm-AmA zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook abm-AmA mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. abm-AmA is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.  

 

Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy.  

abm-AmA geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van abm-AmA. Dit privacy beleid van abm-AmA is in lijn met het algemene beleid van de gemeente en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.  

 

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens 

abm-AmA is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. 

Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders: 

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)[1], vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming2  

 

Uitgangspunten  

abm-AmA gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De gemeente houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: 

 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie 

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

 

Grondslag en doelbinding 

abm-AmA zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. 

 

Dataminimalisatie 

abm-AmA verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. abm-AmA streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.  

 

 

 

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de vastgelegde taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. 

 

Integriteit en vertrouwelijkheid 

abm-AmA gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt abm-AmA voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid[2].  

 

Delen met derden 

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt abm-AmA afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. abm-AmA controleert deze afspraken jaarlijks. 

 

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.  

 

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.  

 

Rechten van betrokkenen 

De gemeente honoreert alle rechten van betrokkenen.

 

Het beleid wordt ieder jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via email en website. De meest actuele versie van het beleid is te vinden op www.abm-nederland.nlen www.amatraining.nl. 

 

 

 

 

 

Privacy regelement

 

In dit reglement laat abm-AmA zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.  

 

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de burger, abm-AmA en de overheid en staat daarmee hoog op de bestuurlijke agenda. abm-AmA heeft de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief zijn. abm-AmA en de betrokken partijen zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van burgers. Dat geldt voor taken op het gebied van basisadministraties, openbare orde en veiligheid, en het sociaal domein. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid abm-AmA. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, de decentralisaties, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vindt abm-AmA het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen. 

 

1. Wetgeving en definities 

 

Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet, gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. Op 25 mei 2018 vervalt de Wbp en treedt de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacy rechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties. 

 

De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG): 

 

Betrokkene: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.

 

Verwerker:De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.  

 

Persoonsgegevens:Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het Burgerservicenummer (BSN).  

 

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling:Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Dit heet ook wel een Privacy Impact Assessment (PIA).[3]Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.  

 

Verwerking:Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen.  

 

2.  Reikwijdte 

Het reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door abm-AmA. Oftewel: voor alle verwerkingen die binnen abm-AmA plaatsvinden. 

 

3.  Verantwoordelijke

De bestuursorganen van abm-AmA zijn allemaal verantwoordelijken voor de verwerkingen die door of namens abm-AmA worden uitgevoerd. De bestuursorganen van abm-AmAzijn onder andere William van Hoeck, en eventuele administratief medewerkers en collega’s.  

 

4.  Verwerkingen (Artikel 4, AVG) 

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen. In de AVG valt onder een verwerking: 

 

Verzamelen, vastleggen en ordenen 

Bewaren, bijwerken en wijzigen 

Opvragen, raadplegen, gebruiken 

Verstrekken door middel van doorzending 

Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen 

Samenbrengen, met elkaar in verband brengen 

Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens 

 

Uit deze opsomming blijkt dat alles wat je met een persoonsgegeven doet een verwerking is.  

 

Doeleinden (Artikel 5, AVG) 

Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. Voor de uitvoering van sommige wetten, zoals bijvoorbeeld de Jeugdwet, zijn de doelen voor het verwerken in de wet al vastgelegd, net als de persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt mogen worden.  

 

Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG)  

De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden: 

 

Om een verplichting na te komen die in de wet staat 

Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was 

Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden 

Voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak

Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking 

 

Wijze van verwerking 

De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt.  In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel. Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden moet daar altijd voor gekozen worden.  

 

abm-AmA zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt abm-AmA alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Hoe abm-AmA dit doet staat in het informatiebeveiligingsbeleid van abm-AmA en in een eventueel aanvullend beveiligingsplan specifiek opgesteld voor een proces of registratie.  

 

Doorgifte (Artikel 44 t/m 50, AVG) 

 

Optie 1: Doorgifte

abm-AmA geeft geen persoonsgegevens door met een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie.  

 

Optie 2: Doorgifte 

abm-AmA geeft alleen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.  

 

5. Transparantie en communicatie 

 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

Via de Wob[4](en straks wellicht de Wet Open Overheid) kun je een verzoek om informatie indienen bij abm-AmA. Bij het verzoek bekijkt de gemeente altijd of het antwoord geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. In principe worden geen persoonsgegevens verstrekt. 

 

Wet hergebruik van overheidsinformatie 

De Wet hergebruik van overheidsinformatie[5]regelt het op verzoek verstrekken van overheidsinformatie voor hergebruik. Bij het verzoek bekijkt abm-AmA altijd of het antwoord geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. In principe worden geen persoonsgegevens verstrekt. 

 

Informatieplicht (Artikel 13,14, AVG) 

abm-AmA informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan abm-AmA geven, worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop abm-AmA met persoonsgegevens om zal gaan. Dit kan bijvoorbeeld via een formulier gebeuren. Vaak staat op de aanvraagformulieren vermeld welke gegevens zonder toestemming niet openbaar gemaakt zullen worden. De betrokkene wordt niet nogmaals geïnformeerd als hij/zij al weet dat abm-AmA persoonsgegevens van hem/haar verzamelt en verwerkt, en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt.  

 

Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten de betrokkene om, wordt de betrokkene geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden verwerkt.  

 

Verwijdering

abm-AmA bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van vastgestelde taken, of zoals vastgelegd in de Archiefwet. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren. 

 

Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG) 

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten: 

 

Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan abm-AmA te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt. 

Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt. 

Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij abm-AmA om dit te corrigeren. 

Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan HWC te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. 

Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. 

Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. abm-AmA zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.  

 

Indienen van verzoek 

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. abm-AmA heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal abm-AmA laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij abm-AmA, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan abm-AmA aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.  

 

       

6. Geautomatiseerde verwerkingen 

 

Profilering (Artikel 22, AVG) 

Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; financiële situatie, interesses, gedrag of locatie.  

 

Om profilering wat duidelijker te maken gebruiken we het volgende voorbeeld: Wanneer een bezoeker op de website van abm-AmA naar een bepaalde dienst kijkt, mag abm-AmA geen actie ondernemen om de dienst aan te bieden. abm-AmA mag wel bekijken hoe vaak een bepaalde dienst bekeken is, maar dus niet specifiek gericht adverteren. Daarnaast geeft de wet aan dat er geen besluit mag worden genomen op basis van profilering. 

 

 

 

 

Toelichting 

Wettelijk is het niet verplicht om aan te geven of abm-AmA gebruik maakt van profilering, maar het geeft daarmee wel meer transparantie richting de burger. Een mogelijkheid zou zijn om hier te laten zien of, en waar, abm-AmA gebruik maakt van profilering.  

 

Het is mogelijk alleen aan te geven onder welke voorwaarden je het doet, of op welke punten je profilering gebruikt.  

 

Let op: Volgens de AVG is het niet toegestaan om profilering te gebruiken. In Artikel 22.2 worden de uitzonderingen opgesomd: 1. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke. 2. toegestaan door Nederlands/EU recht. 3. Na toestemming van de betrokkene. 

 

Optie 1: Profilering 

Gemeente abm-AmA maakt geen gebruik van profilering.  

 

Optie 2: Profilering 

Gemeente [naam] maakt gebruik van profilering. Dit doen wij onder de volgende voorwaarden: 

-  

 

Optie 3: Profilering 

Gemeente [naam] maakt gebruik van profilering. Dit doen wij op de volgende punten: 

 

       

Big data en tracking 

Door middel van Big data onderzoek en tracking mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat door, of namens, abm-AmA wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens door Big data onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig is voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon. 

 

Toelichting 

Wettelijk is het niet verplicht om aan te geven of abm-AmA gebruik maakt van Big data onderzoek en tracking, maar het geeft daarmee wel meer transparantie richting de cliënten of klanten. Een mogelijkheid zou zijn om hier te laten zien of, en waar, abm-AmA gebruik maakt van Big data onderzoek en tracking.

 

Het is mogelijk alleen aan te geven onder welke voorwaarden je het doet, of op welke punten je het gebruikt. 

 

Optie 1: Big data onderzoek en tracking 

Gemeente [naam] maakt geen gebruik van Big data en tracking.  

 

 

 

 

 

Optie 2: Big data onderzoek en tracking 

Gemeente abm-AmA maakt gebruik van Big data en tracking. Dit doen wij onder de volgende voorwaarden:  

- Volledige anonieme data rapporten

  

Optie 3: Big data onderzoek en tracking 

Gemeente [naam] maakt gebruik van Big data en tracking. Dit doen wij op de volgende punten: 

- -  

       

       

7. Plichten van abm-AmA

 

Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG) 

abm-AmA is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan abm-AmA de verwerkingsverantwoordelijke is. Elk register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk: 

 

De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;

De doelen van de verwerking;

Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;

Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;

Een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie;

De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;

Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

 

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Artikel 35, AVG) 

Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. De gemeente voert deze uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking, een grootschalige verwerking, of wanneer er een grootschalige monitoring van openbare ruimten plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt. 

 

Aanstellen van een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) (Artikel 37 t/m 39, AVG) 

abm-AmA heeft geen FG aangesteld. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de functionaris zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren, en optreden als contactpersoon van het AP. Het is niet de bedoeling dat de functionaris de taken op het gebied van bescherming van de privacy van de afdelingen overneemt. De afdelingen hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het goed omgaan met privacygevoelige gegevens. Een verwerking van persoonsgegevens wordt eerst aan de FG gemeld voordat de verwerking begint. De FG is verantwoordelijk voor het structureel toetsen van de implementatie en de uitvoering van de wettelijke eisen en de gemeentelijke richtlijnen op het gebied van privacy.  

 

 

 

Toevoeging: 

Indien uw gemeente al een FG aangesteld heeft kunt u hier de contactgegevens van de FG plaatsen. Tip: Gebruik hiervoor een algemeen mailadres: fg@gemeente[NAAM].nl  

 

 

Optie: 

Voor vragen over privacy of over deze toelichting kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van gemeente [naam] via: 

[contactgegevens] 

 

Datalekken (Artikel 33,34, AVG) 

We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt abm-AmA dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan het AP. Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt abm-AmA dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.  

 

Afsluiting

Als abm-AmA een wettelijke verplichting niet nakomt kan de betrokkene een klacht indienen. Deze zal via de klachtenregeling van de gemeente worden behandeld. In gevallen waar het reglement niets over zegt, beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan van de gemeente.  

 

Disclaimer:  

Dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

[1]http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-03-10

2https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg

 

[3]https://www.ibdgemeenten.nl/wp-content/uploads/2014/04/14-0404-Toelichting-PIA-v1.0.pdf 

[4]http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2016-10-01

[5]http://wetten.overheid.nl/BWBR0036795/2016-10-01